Czym jest postępowanie przetargowe?

Według polskiego ustawodawstwa, obok siebie funkcjonuje parę gatunków różnorodnych procesów, które umownie możemy nazywać przetargami. Wyróżniamy jednak przede wszystkim dwa rodzaje przetargów:

  • przetarg nieograniczony;
  • przetarg ograniczony.
 tenders photo
Autor zdjęcia: Airwolfhound

Przetargi nieograniczone

Najczęściej występującą kategorią postępowania tego rodzaju są przetargi nieograniczone. Tego typu przetargi Lublin (więcej; http://www.pressinfo.pl/search/apachesolr_search/?filters=type%3Atender%20ts_cck_field_t_org_city%3ALublin) polegają na zaproszeniu do składania propozycji dowolnego, nieograniczonego w żaden sposób grona osób lub organów, zwykle na drodze publicznego podania do wiadomości w dzienniku lub internacie. W przypadkach dotyczących organów bądź podmiotów z sektora publicznego, metoda dokonania przetargów jest dodatkowo uregulowany oddzielnymi zasadami.

Przetargi ograniczone

Przeciwnością przetargu nieograniczonego, jest przetarg ograniczony. Podstawowa odmienność pomiędzy obiema formami przetargów polega na tym, że do uczestnictwa w procesie ograniczonym zostają dopuszczone wyłącznie przedmioty spełniające określone warunki, sformułowane wyraźnie w założeniach współuczestnictwa bądź po prostu spółki imiennie zaproszone przez samego organizatora. Po zgłoszeniu kierownik przetargu decyduje, z którymi z oferentów przejdzie do dalszych stopni procesu.

Podstawowym celem, w jakim organizuje się postępowania przetargowe, jest wyłonienie odpowiedniego kontrahenta, który będzie świadczył organizatorowi przetargu swoje usługi lub dostarczy obiekty zlecenia na najbardziej korzystnych przesłankach. Z kolei spółkom, świadczącym usługi lub dostarczającym wytworzone przez siebie dobra, uczestniczenie w przetargach umożliwia szybkie i łatwe znajdowanie tematycznie zgodnych uczestników i konsumentów. Organizacja przetargów została podzielona na trzy kategorie, które dotyczą zakresu wykonanej usługi. Są to roboty budowlane, usługi a także zaopatrzenie.